STRONA GŁÓWNA stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Strona główna .: stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka Newsletter .: stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Dodaj do Ulubionych .: Poleć nas .:
Mapa serwisu .:
O FIRMIE stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka OFERTA stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka AKTUALNOŚCI stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka KONTAKT stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka LOGOWANIE stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka REJESTRACJA :: CHĘĆ WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE HANDLU INTERNETOWEGO
OFERTA SPECJALNA
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Uwaga!
Obecnie brak ofert specjalnych na wyroby hutnicze.
PRYWATNOŚĆ .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
REGULAMIN .:
stalNet® WEBSTORE   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
REGULAMIN .:
STALTRANS   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
REGULAMIN .:
STALMAG   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
LOGOWANIE .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
NEWSLETTER .:
Dodaj / usuń z listy   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
POLEĆ NAS .:
Krótki formularz   
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
MAPA SERWISU .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
LINKI .:
stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
§ 1. Przepisy ogólne

 1. Firma stalNet® Sp. z o. o. prowadzi portal internetowy www.stal-mag.pl, zwany dalej Portalem, za pośrednictwem którego, drogą elektroniczną, udostępniony jest Program komputerowy STAL-MAG, będący w całości dziełem stalNet, złożony z modułów i oferujący określone funkcjonalności, w szczególności planowanie i zarządzanie czasem pracy i funkcjonowaniem magazynów sieci handlowej Zleceniodawcy.
 2. W celu uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu należy uzyskać status Użytkownika.

§ 2. Portal

 1. Portal jest własnością firmy stalNet® Sp. z o. o. zwanej dalej stalNet®. Jest przez nią prowadzony i administrowany, zgodnie z warunkami i postanowieniami niniejszego regulaminu.
 2. stalNet® udostępnia Zleceniodawcy platformę internetową dla konfigurowania i prezentacji godzin pracy magazynów, wraz z możliwością rezerwacji przedziałów czasowych (czasu pracy) na określone operacje magazynowe, przez uczestników systemu, którzy uzyskali status Użytkownika.
§ 3. Sposób uzyskania dostępu do funkcjonalności Portalu

 1. Pracownik Zleceniodawcy zainteresowany uzyskaniem dostępu do pełnej funkcjonalności Portalu, musi uzyskać statusu Użytkownika. W tym celu powinien zgłosić swój akces Zleceniodawcy.
 2. W przypadku zaakceptowania akcesu przez Zleceniodawcę, Zleceniodawca przekazuje do stalNet nazwisko, imię, e-mail, oddział, wymagany profil dostępu do funkcjonalności i profil dostępu do oddziałów. Na tej podstawie Pracownik zostaje zarejestrowany w Portalu przez stalNet i otrzymuje status Użytkownika.
 3. Użytkownik otrzymuje swój unikalny kod dostępu, składający się z loginu i hasła, zwany dalej Kluczem. Posiadanie Klucza jest konieczne do każdorazowego logowania się i uzyskiwania dostępu do Portalu.
 4. Logowanie odbywa się na witrynie Portalu pod adresem www.stalmag.pl, gdzie należy wpisać w odpowiednie pola ekranu logowania przyznany login i hasło dostępu oraz kliknąć na przycisk logowania.
 5. Każdy Użytkownik ma możliwość indywidualnej, wielokrotnej zmiany hasła dostępu korzystając z odpowiedniego odnośnika dostępnego po zalogowaniu.

§ 4. Sposób korzystania z funkcjonalności Portalu

 1. Dostęp Użytkownika do poszczególnych części Portalu jest określony przez profil dostępu do funkcjonalności i profil dostępu do oddziałów.
 2. Na stronie głównej po zalogowaniu się do Portalu zamieszczono instrukcję użytkownika.

§ 5. Zmiany

 1. Użytkownicy Portalu i Zleceniodawca akceptują fakt,że stalNet® może
  1. Dokonywać zmian zasad odnoszących się do działania Portalu, a także zmieniać i udoskonalać procedury korzystania z Portalu
  2. Wprowadzać zmiany dotyczące ulepszenia konstrukcji Portalu.
 2. Powyższe zmiany uzyskują automatycznie moc obowiązującą w ciągu 15 dni od chwili ich zamieszczenia w Portalu.
 3. Użytkownicy i Zleceniodawca powiadamiany jest o powyższych zmianach na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 7. Bezpieczeństwo

 1. Uzytkownicy i Zleceniodawca zobowiązuje się do przestrzegania postanowień dotyczących bezpieczeństwa, które stalNet® ustanawia i może je zmieniać, wprowadzając i podając w Portalu.
 2. Użytkownicy i Zleceniodawca zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy ustalonego Klucza.
 3. Użytkownicy i Zleceniodawca akceptuje fakt, iż stalNet® nie ponosi odpowiedzialności za złamanie Klucza przez osoby nieuprawnione.
 4. Użytkownicy i Zleceniodawca ma obowiązek natychmiastowego powiadomienia stalNet®, gdy tylko zaistnieje przypuszczenie, że jakakolwiek osoba nieupoważniona uzyskała dostęp do Klucza, bądź w inny sposób dostała się do Portalu i podejmowała czynności podając się fałszywie za Zleceniobiorcę lub Zleceniodawcę. To samo dotyczy innych sytuacji, w których z jakichkolwiek powodów wymagane jest zablokowanie Klucza. stalNet® dokona wówczas natychmiastowego zablokowania Klucza, a następnie jego zmiany.
 5. Użytkownicy i Zleceniodawca jest zobowiązany do należytego zabezpieczenia otrzymanego Klucza i ponosi za to pełną odpowiedzialność, w tym w szczególności:
  1. za zabezpieczenie przed wykorzystaniem Klucza przez osoby nieupoważnione,
  2. za wszelkie straty jakie mogą wyniknąć z nienależytego zabezpieczenia Klucza.
 6. stalNet® może zablokować Klucz w przypadku łamania przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu lub umów, lub gdy otrzyma informacje, na podstawie których uzasadnione jest przypuszczenie, że Użytkownik lub ktokolwiek inny może dokonać nadużycia przy korzystaniu z Portalu.
 7. stalNet® powiadomi Użytkownika i Zleceniodawcę o zablokowaniu Klucza natychmiast, na numer poczty elektronicznej lub telefonicznie.

§ 8. Odpowiedzialność

 1. stalNet® nie jest sprzedawcą w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 2. stalNet® jest operatorem Portalu w stanie, w jakim się znajduje i jest dostępny bez jakichkolwiek gwarancji ani żadnego rodzaju warunków, czy to wyraźnych, czy dorozumianych, włącznie - lecz nie jedynie - z dorozumianymi gwarancjami odnośnie nadawania się do handlu, przystosowania do danego celu i nienaruszalności, jak również z wszelkimi gwarancjami wynikającymi ze zwyczaju handlowego, przebiegu transakcji lub sposobu wykonania świadczenia.
 3. stalNet® zobowiązuje się do prawidłowego działania Portalu, zgodnie z niniejszym regulaminem. Ponosi odpowiedzialność za jego wady, chyba że wady nie są istotne dla korzystania z Portalu i nie można stwierdzić nic innego, jak tylko wynikające stąd nieznaczne utrudnienia. Zleceniobiorca i Zleceniodawca powinien bezzwłocznie zawiadomić stalNet® o odkryciu wady, a stalNet® powinien w ciągu swoich godzin pracy, na własny koszt usunąć wady możliwe do naprawienia. Zleceniobiorca lub Zleceniodawca powinien dostarczyć stalNet® informacje oraz okazywać wymaganą pomoc, gdy stalNet® przystępuje do usuwania wady. Wady, które są istotne dla przepływu informacji związanej z transakcją, powinny być zgłaszane i usuwane możliwie jak najszybciej.
 4. stalNet® nie ponosi żadnej odpowiedzialności, także na zasadzie ryzyka, za opóźnienie, zniekształcenie, lub nieudane transmisje danych oraz przesyłanych dokumentów elektronicznych, a także za brak możliwości odczytania ich przez zastosowane środki techniczne i urządzenia u Zleceniobiorcy i Zleceniodawcy.
 5. stalNet® nie ponosi również odpowiedzialności za wadliwe przekształcanie danych i błędne funkcjonowanie systemu, jak również za znajdujące się w nim ewentualne wirusy.

§ 9. Poufność

 1. stalNet®, Użytkownicy i Zleceniodawca zwane dalej Firmami Współpracującymi zobowiązują się do tego, aby nie ujawniać osobom trzecim, ani nie udostępniać w inny sposób informacji, jakie uzyskały w trakcie rejestracji i współpracy, objętej niniejszym regulaminem i umowami handlowymi o których mowa w §3 pkt. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa przez okres 3 lat po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.
 2. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy takich informacji, które - zgodnie z tym, co Firma Współpracująca potrafi wykazać - doszły do jej wiadomości w inny sposób, niż w ramach współpracy, bądź które są ogólnie znane. Ponadto obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy przypadków, gdy Firma Współpracująca zobowiązana jest do jej ujawnienia na mocy ustawy.
 3. Jeżeli Pracownik czy użytkownik podlega przepisom ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r.(Dz.U.z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami) przesłanie Zgłoszenia Rejestracyjnego oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych i przekazywanie ich Zleceniodawcy.

§ 10. Przepisy końcowe

 • Fakt podpisania umowy handlowej o której mowa w §3 pkt. 2. oznacza pełną akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

stalNet Sp. z o. o. - handel stalą, wyrobami hutniczymi, kształtownikami zimnogiętymi, blachami zimnowalcowanymi, gorącowalcowanymi, prętami, rurami czarnymi, stalowymi, spedycja, logistyka
Góra .:   Strona główna .:   Linki .:   Prywatność .:   Regulaminy usług elektronicznych .:

Copyright © 2003-2022 stalNet® Sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
bet at home Restauracja w Bydgoszczy Meble dla dzieci Zielona Góra apteka online Darmowy katalog stron